687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7948334a6b49482e706e67
ProgramingReactJS

React.js là 1 thư viện JavaScript tạo ra bởi Facebook.

http://facebook.github.io/react/

Như khái niệm trên trang web chính thức “A JavaScript library for building user interface”, React.js là một thư viện sinh ra để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó không phải là Framework mà chỉ là thư viện, do đó trong MVC nó sẽ tương ứng với phần V.