universe-backgrounds-51

Chuẩn dưới đây do mình đúc kết từ nhiều project và tổng hợp kinh nghiệm từ bạn bè.

Cách đặt tên

với biến và function thì đặt tên theo phong cách pascal myVariableName, isShow(). Đối với class thì đặt theo phong cách camel MyClass

Namespaces thì theo kiểu camel window.TranKyPhat

Đối với trường hợp 1 số framework như Angular, JQuery, thì có sử dụng dấu $, để thể hiện biến, function đó phụ thuộc vào framework

Tên đặt cho biến, function phải thể hiển được chức năng, nhiệm vụ của nó.

Hằng (constant)

Đối với constant thì khi đặt tên phải in hoa hết chữ cái, và sử dụng code const thay vì var

Một lưu ý về biến trong vòng lặp, vì khi chạy trên trình duyệt, các variable của javascript sẽ được đem lên trên đầu code, nên khai báo biến bên ngoài, rồi gọi lại trong vòng lặp sẽ đúng với cách thức hoạt động của trình duyệt

Khai báo và sử dụng biến

Sử dụng đúng từ khóa với mỗi loại biến khác nhau

var: biến toàn cục

let: biến sử dụng cục bộ trong 1 block code

const: sử dụng khai báo hằng

Ví dụ về varlet

Khi cần khai báo nhiều biến khác nhau thì chỉ nên dùng một biến var, và đưa mỗi biến xuống 1 dòng khác nhau.

Đối với biến không có giá trị khởi tạo thì đặt ở cuối

Không gán giá trị của biến trong lệnh điều kiện (IF), vì điều này thường dẫn đến lỗi

Không nên gán 1 biến bằng 1 phép toán mà chính nó lại tồn tại trong đó, vì điều này sẽ gây khó khăn cho debug

Không dùng delete hoặc gán biến bằng undefined để xóa 1 object, chỉ dùng delete khi xóa 1 property khỏi object

Các khoảng cách dòng

Khoảng cách dòng nên được dùng để phân chia các đoạn code có liên quan với nhau

Dấu phẩy

Không được để dấu phẩy ở sau property cuối cùng của 1 object

Không để dấu phẩy ở đầu đoạn code

Khoảng trắng

Sau dấu phẩy, nên có một khoảng trắng, và đối với object, mảng rỗng, thì không nên có khoảng trắng ở giữa.

Dấu ngoặc nhọn (Brackets and Braces)

Nên để dấu ngoặc nhọn ngay trên cùng với dòng bắt đầu block code

Bất kỳ block code nào, cho dù chỉ có 1 dòng cũng nên để dấu ngoặc nhọn

Chuỗi (Strings)

Nên sử dụng dấu ngoặc đơn cho chuỗi thay vì dấu ngoặc kép

Functions

Luôn nhớ return đầy đủ từ trong ra ngoài đối với function có trả về giá trị

Comments

Nên comment trên 1 dòng mới và đối với comment nhiều dòng nên dùng kiểu có dấu *

Objects

Arrays

Khác

Trong 1 số trường hợp dùng setTimeout tốt hơn là setInterval

Sử dụng use strict trong từng block thay vì toàn cục

Không dùng dấu + để parse chuỗi sang number

Với năng lực hạn chế, đôi khi còn thiếu sót, mong các bạn góp ý.

Code Javascript theo chuẩn

Category: JavascriptPrograming
0
3280 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *