nodejs-logo

ExpressJS là 1 framework phổ biến của NodeJS

Yêu cầu máy đã cài NodeJSnpm

Gọi lệnh: npm install express trong cửa sổ terminal của Node để cài module Express

expressjs_post1_1

Tạo 1 file script (mình đặt tên là HelloWorld.js) để test với nội dung

Sau đó gọi lệnh chạy node HelloWorld.js

expressjs_post1_2

Kết quả:

expressjs_post1_3

 

Hello World ExpressJS 4.x

Category: NodeJSPrograming
0
2809 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *