687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7948334a6b49482e706e67

React.js là 1 thư viện JavaScript tạo ra bởi Facebook.

http://facebook.github.io/react/

Như khái niệm trên trang web chính thức “A JavaScript library for building user interface”, React.js là một thư viện sinh ra để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó không phải là Framework mà chỉ là thư viện, do đó trong MVC nó sẽ tương ứng với phần V.

Virtual DOM

Virtual DOM, nói 1 cách tổng quát, là 1 object của JavaScript mang trong mình một DOM tree, mỗi khi data thay đổi thì tự tính toán phần chênh lệch của object so với tree thật, nhằm mục đích tối giản việc re-rendering vào tree thật.

Trong React.js ta tạo một component React.createClass, và định nghĩa Virtual DOM trong giá trị trả về của render method. Khi tạo Virtual DOM, ta dùng React.createElement.

Bên cạnh đó, ta có thể diễn đạt Virtual DOM dưới dạng syntax như XML.

Hello World ReactJS

Category: ProgramingReactJS
0
39216 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *