reactjs-component-lifecircle
JavascriptProgramingReactJS

In React, a component’s internal state is kept to minimum because every time the state changes, the component is rendered again. The purpose of this is to have an accurate representation of the component state in your JavaScript code and let React keep the interface in sync.

For this reason, form components such as <input>, <textarea>, and <option> differ from their HTML counterparts because they can be mutated via user interactions.

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7948334a6b49482e706e67
ProgramingReactJS

React.js là 1 thư viện JavaScript tạo ra bởi Facebook.

http://facebook.github.io/react/

Như khái niệm trên trang web chính thức “A JavaScript library for building user interface”, React.js là một thư viện sinh ra để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó không phải là Framework mà chỉ là thư viện, do đó trong MVC nó sẽ tương ứng với phần V.