array lock

Chỉ với vài dòng code đơn giản với ASP.NET Webform và 1 vài cấu hình đơn giản, bạn có thể tạo được 1 lớp chứng thực bảo vệ cho toàn bộ website của bạn trên Window Hosting.

Đầu tiên cấu hình file web.config để tạo 1 vài user cho phép login, ở đây mình tạo 2 user: [email protected] user2, mỗi user đều có password nhé, khi user chưa được chứng thực sẽ trả về trang login.aspx.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.web>
<authentication mode="Forms">
      <forms name="appNameAuth" path="/" loginUrl="login.aspx" protection="All" timeout="30">
        <credentials passwordFormat="Clear">
          <user name="[email protected]" password="1234456" />
          <user name="user2" password="7891230" />
        </credentials>
      </forms>
    </authentication>
    <authorization>
      <deny users="?" />
    </authorization>
</system.web>
</configuration>

Tiếp theo, mình tạo form login đơn giản trong file login.aspx, gồm có tên đăng nhập, mật khẩu và nút đăng nhập vậy thôi. Mình chỉ làm đơn giản nên không validate gì cả.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>

<script runat="server">
 void Logon_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  if (FormsAuthentication.Authenticate(UserEmail.Text, UserPass.Text))
   {
     FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage 
       (UserEmail.Text, Persist.Checked);
   }
   else
   {
     Msg.Text = "Không đăng nhập được, vui lòng thử lại";
   }
 }
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head id="Head1" runat="server">
 <title>Đăng nhập</title>
</head>
<body>

 <div class="container">
	
			
			<header>
			
				<h1>Phiên bản thử nghiệm</h1>
				<h2>Vui lòng đăng nhập để trải nghiệm những tính năng tuyệt vời</h2>
			</header>
			
			<section class="main">
				<form class="form-2" id="form1" runat="server">
				<h1><span class="log-in">Điền thông tin xác thực</span></h1>
					<p class="float">
						<label for="login">Tên đăng nhập</label>
						 <asp:TextBox ID="UserEmail" runat="server" />
					
					</p>
					<p class="float">
						<label for="password">Mật khẩu</label>
						   <asp:TextBox ID="UserPass" TextMode="Password" 
       runat="server" />
			
					</p>
				
	<p class="clearfix"> 
					
					<asp:Button ID="Submit1" OnClick="Logon_Click" Text="Đồng Ý" 
    runat="server" />
					</p>
					<p style="display:block">
						 <asp:Label ID="Msg" ForeColor="red" runat="server" />
					</p>
				
				
				
				

				  <p class="clearfix second" style="display:none">
				     <asp:CheckBox ID="Persist" runat="server" />
				    <label for="remember">Remember me</label>
				  </p>
	
				
				</form>​
			</section>
			
    </div>
</body>
</html>

Cuối cùng là thử nghiệm, kết quả đây

Capture

Chúc các bạn thành công!

Tạo form chứng thực đơn giản cho toàn bộ site trên Window Hosting

Category: Uncategorized
0
4482 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *