Bật nén GZip sẽ giảm 70% kích thước trang của bạn, điều đó sẽ giúp web của bạn chạy nhanh hơn, và tiết kiệm băng thông hơn. Dưới đây là phương pháp để thực hiện trong wordpress nói riêng và cũng có thể linh hoạt được sử dụng lại trên các ngôn ngữ chạy nền Apache nói chung.

Download plugin WP-Htaccess-Editor

Sau khi tải xong, sẽ xuất hiện 1 menu item mới tên là Htaccess, truy cập vào đó và thêm các dòng code dưới đây.

[syntax type=”php”]

# compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddType x-font/otf .otf
AddType x-font/ttf .ttf
AddType x-font/eot .eot
AddType x-font/woff .woff
AddType image/x-icon .ico
AddType image/png .png

[/syntax]

Cần lưu ý là file .htaccess cần phải được CHMOD 777 thì mới có thể edit như vậy được

Bật nén GZip trong WordPress

Category: Uncategorized
0
2899 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *