Hướng dẫn cách thêm nhiều khóa chính, khóa ngoại vào table đã được khởi tạo.

Tạo bảng trống

[syntax type=”js”]CREATE TABLE ModuleHouseTrading_HousePropertyNumber(
HouseId INT NOT NULL,
PropertyNumberId INT NOT NULL,
Value FLOAT NULL DEFAULT 0)[/syntax]

Sau đó thêm 2 khóa chính, 2 khóa ngoại vào bảng này, giả sử đã tồn tại 2 bảng ModuleHouseTrading_House (khóa chính là Id) và bảng ModuleHouseTrading_PropertyNumber (khóa chính là Id) trong database

[syntax type=”js”]ALTER TABLE ModuleHouseTrading_HousePropertyNumber
ADD PRIMARY KEY(HouseId, PropertyNumberId),
CONSTRAINT ModuleHouseTrading_HousePropertyNumber_House FOREIGN KEY(HouseId)  REFERENCES  ModuleHouseTrading_House(Id),
CONSTRAINT ModuleHouseTrading_HousePropertyNumber_PropertyNumber FOREIGN KEY(PropertyNumberId)  REFERENCES  ModuleHouseTrading_PropertyNumber(Id)[/syntax]

 

Thêm nhiều khóa chính, khóa ngoại vào table đã tồn tại trong MSSQL Server

Category: Uncategorized
0
6175 views

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *